Deklaracja dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku


Deklaracja Dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych wyłączeń:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internatowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej kakl@praca.gov.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 34 317 44 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępność lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku, ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck. Do budynku prowadzi wejście:
  • od ulicy Długosza - do wejścia prowadzi chodnik,
  • od ulicy Wodociągowej – do wejścia prowadzi brama wjazdowa.
Po wejściu do budynku na wprost wejścia znajduje się winda. Informacja znajduje się na wprost wejścia, od lewej strony.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze.
Na wewnętrznym parkingu urzędu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe.
W Powiatowym Urzędzie Pracy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę